Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Hovedaktiviteter
Det er fondens formål at formidle viden til virksomheder og afhjælpe virksomheders vidensbehov i et større geografisk område omkring Mariagerfjord, for at styrke en innovativ erhvervsudvikling og udviklingen af betydende kompetenceklynger.
Fonden kan indgå i samarbejde og økonomiske engagementer, der fremmer dette formål.
For at fremme dette skal fonden etablere og udbygge bygninger med teknisk indhold, med henblik på udlejning til virksomheder og institutioner, for at skabe det nødvendige udviklingsmiljø.

Bestyrelsens sammensætning, organisering og udpegningsperiode
Fondens bestyrelse består af 3-8 medlemmer. Følgende parter har ret til at udpege op til følgende medlemmer til bestyrelsen:
2 udpeget af Mariagerfjord Kommune
1 udpeget af Aalborg Universitet
5 udpeget af Mariagerfjord Erhvervsråd
Af de medlemmer Mariagerfjord Erhvervsråd kan udpege, skal minimum 2/5 af disse repræsentere virksomheder der aktivt er involveret i centrets virke.

Processen for udpegning af bestyrelsesmedlemmer ligger hos de 3 udpegende organer: Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitet og Mariagerfjord Erhvervsråd, jf. vedtægternes §10.

Jf. Fondens vedtægter sker udpegning af bestyrelsesmedlemmer for en 4-års periode for de medlemmer der er udpeget af Mariagerfjord Kommune og AAU. Udpegninger af medlemmer fra Mariagerfjord Erhvervsråd udpeges for en 2-årig periode.

Ved nyudpegninger overvejer bestyrelsen hvilke virksomheder samt personlige kompetencer der kan styrke bestyrelsens arbejde. Disse overvejelser meddeles de udpegende organer.

1 gang årligt evaluerer bestyrelsen eget arbejde. Direktørens arbejde evalueres løbende.

På fondens hjemmeside findes følgende oplysninger om medlemmerne af fondens bestyrelse:
• navn og stilling,
• alder og køn,
• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,
• eventuelle særlige kompetencer,
• øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,
• udpegende organ,
• om medlemmet anses for uafhængigt.

Ledelsens vederlag
Medlemmerne af fondens bestyrelse modtager et fast symbolsk honorar for hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i. Beløbet dækker omkostninger til print, transport, forberedelse m.v.
Fondens direktør aflønnes med en fast gage der afspejler det arbejde og ansvar, der følger af erhvervet.

Vederlag til ledelsen fremgår af note til personaleomkostninger i årsrapporten. Bestyrelsen har valgt ikke at oplyse vederlaget til fondens direktør særskilt, som følge af, at der kun er én direktør.

Bestyrelsen opgaver og ansvar
Jf. CEMTEC Fondens vedtægter afgør fondens bestyrelse med vedtagelse af årsregnskabet hvorvidt og i bekræftende fald, hvor stor en del af fondes årsresultat og/eller af rådighedskapitalen, der skal benyttes til uddeling.
I praksis henlægges fondens årsresultat til rådighedskapitalen jf. fondens formål. Fonden har dermed ikke særlig redegjort uddelingspolitik.

Bestyrelsesformanden leder bestyrelsesmøderne. Organisering og indkaldelse varetages af direktøren i samarbejde med bestyrelsesformanden.

Bestyrelsesformanden anmodes ikke, og udfører ikke, driftsopgaver for fonden.
For at sikre en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktøren er der nedsat et velfungerende forretningsudvalg

Åbenhed og kommunikation
Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder er præciseret i CEMTEC Fondens forretningsorden for bestyrelsen.