Hvad er biogas?

Biogas er en blanding af gasser dannet ud af organiske materialer og består hovedsageligt af følgende:
Metan (CH4): 50-70 %
Kulilte (CO2): 30-50 %

Biogas skabes gennem en biologiske nedbrydningsproces af organisk materiale under iltfrie-forhold.
Ved at pumpe biomasse (husdyrgødning og andet organisk affald) ind i en iltfri reaktortank bliver biomassen ”spist” af bakterier, der udleder gas – og herved får vi biogas.
Denne proces kan tage mellem 14-40 dage, da det i høj grad afhænger af biogas reaktoren og af typen af biomasse, der skal afgasses.

I Danmark produceres biogas på basis af organiske restprodukter fra landbrug og industri. Denne gas kan udnyttes til energiproduktion, og restproduktet anvendes som gødning.
Biogassen kan udnyttes direkte som brændstof i blandt andet en gasgenerator, som kan producere el. Gasgeneratoren bliver varm og kræver køling og det medfører opvarmet kølevand. Varmen i kølevandet overføres ved hjælp af en varmeveksler til vand, der kan anvendes til opvarmning af boliger (fjernvarme) eller til industriproduktion. Denne proces kender vi også som kraftvarmeproduktion.

Man kan også opgradere biogas. Det sker ved at biogassen bliver ”renset” for CO2 og andre uønskede gasser, således at slutproduktet bliver ren metan. Metanen kan tilføres naturgasnettet og udnyttes til samme formål som naturgas.

Det er dog også muligt, at udnytte restproduktet CO2 fra opgraderingen. Sammen med brint fra elektrolyse kan CO2’en fra biogassen anvendes til at danne metan – denne proces kaldes for metanisering. Under metaniseringsprocessen bringes CO2 i kontakt med brint under meget højt tryk og ved høj temperatur, og herved dannes der metan, vand og varme. Dette vil herefter kunne anvendes i det eksisterende gasnet eller til transport.

Kilder:
www.Energinet.dk
www.landbrugsinfo.dk