09.10.2015

Af Torben Ladefoged, Direktør for Mariagerfjord Erhvervsråd

I 2012 vedtog et bredt flertal i folketinget den historiske ”Energiaftale 2020”. Aftalen satte en klar kurs for en grøn omstilling af det danske samfund med visionen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det skal ske blandt andet gennem integrering af vedvarende energikilder som sol- og vind i det danske energisystem.

Det er en ambitiøs målsætning, som uden tvivl vil gavne vores klima og miljø samt styrke den danske forsyningssikkerhed, fordi vi vil blive geopolitisk uafhængig af markedet for olie, kul og gas. Men grøn omstilling handler ikke kun om at redde miljøet. Den rummer også store muligheder for at skabe erhvervsudvikling, investeringer og vækst – både lokalt og nationalt.

I forbindelse med 3F’s netop publicerede rapport ”Grøn omstilling – vejen til nye job og bedre klima” har fagforbundet konkluderet, at der er potentiale for at skabe mange nye danske arbejdspladser, hvis vi sætter fart på den grønne omstilling. Det er en konklusion, som vi i Mariagerfjord kan bekræfte.

Mariagerfjord Kommune er allerede langt fremme på området – især når det gælder grønne gasser som brint, brændselsceller og biogas. Det er blevet bemærket både nationalt og internationalt og har resulteret i en række internationale projekter, investeringer og ikke mindst skabelse af arbejdspladser.

Der er blevet skabt omkring 200 ”grønne” job siden 2007 – og det kan vi som kommune godt være stolte af. Men Mariagerfjord har en række unikke grundforudsætninger for at være blandt de områder, hvor der kan skabes mange flere arbejdspladser i den grønne omstilling. Blandt de vigtigste forhold kan nævnes tilstedeværelsen af stor biomasseproduktion, saltkaverner til lagring af grønne gasser, allerede eksisterende produktion og stort forbrug af brint, industrivirksomheder med ambitiøse mål på energiområdet, stærke, anerkendte kompetencer på vedvarende energiformer og teknologier samt en anerkendt klynge af virksomheder inden for samme.

Hydrogen Valley
Området ved Mariagerfjord og særligt Hobro er blevet kendt som Hydrogen Valley med en markant tilstedeværelse af kompetencer og virksomheder inden for området. Erhvervsparken CEMTEC er et erhvervsfremmeinitiativ i Mariagerfjord Kommune, der kan betragtes som hjørnestenen i Hydrogen Valley. Her holder Erhvervsrådet til sammen med en række innovative virksomheder. Blandt dem kan nævnes Dantherm Power A/S, som er førende på udvikling af brændselscellesystemer, og som oplever positiv vækst og efterspørgsel. Og så har vi selvfølgelig også organisationen bag CEMTEC/Hydrogen Valley, som i de sidste 10 år har tiltrukket store investeringer til området igennem projektaktiviteter inden for anvendelse af grønne gasser.

I den anden ende af Hobro by har vi dernæst Grundfos’ datterselskab Sintex A/S, som bruger en stor mængde brint i deres produktion af metalelementer til blandt andet pumper. Blot for at nævne nogle få virksomheder her i området, som har stor succes med at skabe jobs.

Hvor er arbejdspladserne?
I Mariagerfjord Erhvervsråd, som dagligt har kontakt med lokale virksomheder og instanser, får vi jævnligt bekræftet, hvor vigtig den grønne omstilling er for erhvervsudviklingen både lokalt- og nationalt. Men for mange danskere kan det måske være svært at få øje på, hvordan vi kan skabe op i mod 50.000 nye arbejdspladser i forbindelse med den grønne omstilling, som rapporten og 3F’s Grønne Tænketank peger på.

Danmark huser nogle af vindindustriens mest innovative virksomheder, og der er fortsat et stort potentiale for at udbygge landvindmøllerne i Danmark. Energinet.dk vurderer, at op i mod 75 procent af fremtidens vindudbygning kan ske på land.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skønner, at der også vil være mange nye jobs i et intensiveret fokus på energirenovering af boliger rundt omkring i landet. Ydermere vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der vil være en stor jobeffekt i en udvidelse af fjernvarmesystemet.

Næste skridt
Omstillingen af det danske samfund fra at være baseret på fossil energi til at være baseret på vedvarende grønne energikilder rummer mange muligheder – og i Mariagerfjord Kommune er vi allerede godt på vej. Vi har positioneret os som hjemsted for innovation, viden, ambitioner og nye teknologier. Det skaber efterspørgsel, eksport og arbejdspladser.

Hvis vi kan fastholde vores rolle som frontløber fremadrettet og skabe de rette rammevilkår for lokale virksomheder og videnmiljøer, er der basis for ikke kun grøn omstilling, men grøn ERHVERVS-omstilling, så der lokalt skabes arbejdspladser som led i den grønne omstilling.

Kilder
Grøn omstilling – vejen til nye job og bedre klima, 3F September 2015
Energiaftalen 2020, Marts 2012

Torben Ladefoged
tl@mfer.dk

Latest news stories